ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Alle rechtsverhoudingen tussen BDS Accountancy CommV, met de zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 81D, ingeschreven bij de KBO en in het RPR Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0771.908.281, hierna genoemd ‘BDS Accountancy’ en de cliënt worden beheerst door de voorwaarden vermeld in de opdrachtbrief, onderhavige algemene voorwaarden, het privacybeleid en desgevallend de verwerkersvoorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan BDS Accountancy indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de opdrachtbrief. In geval van conflict tussen de bepalingen van de opdrachtbrief en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de opdrachtbrief voorrang. Voor zover de cliënt algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij uitgesloten.
BDS Accountancy behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De cliënt zal de gewijzigde versie alsdan tijdig ontvangen en voldoende tijd krijgen om, in geval van niet-akkoord, zo nodig de lopende overeenkomst tussen BDS Accountancy en zichzelf op te zeggen.
Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 10 februari 2022 geüpdatet. 

2. Aard en voorwerp van de opdracht

BDS Accountancy is een gecertificeerd (fiscaal) accountant (certified accountant and certified tax advisor) gereglementeerd door de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en als zodanig ingeschreven bij het Instituut van Belastingadviseurs en de Accountants (Institute for Tax Advisors and Accountants).
De opdrachten kunnen recurrent zijn, dan wel specifiek. Onder een ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd. De recurrente opdrachten afgesproken met de cliënt staan vermeld in de opdrachtbrief. De specifieke opdrachten worden ook steeds schriftelijk met de cliënt overeengekomen.

3. De opdrachtbrief

Het louter overmaken van een opdrachtbrief van BDS Accountancy is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij BDS Accountancy en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen aan wie de opdrachtbrief is gericht. Een opdrachtbrief heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de opdrachtbrief zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van de opdrachtbrief. Opdrachtbrief omvat enkel de opdrachten erin vermeld. BDS Accountancy heeft vóór de aanvaarding van de opdrachtbrief door de cliënt het recht om fouten in een opdrachtbrief recht te zetten of de opdrachtbrief in te trekken. De opdrachtbrief is gebaseerd op de gegevens die de cliënt heeft verstrekt. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door BDS Accountancy. Door zijn aanvaarding erkent de cliënt volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.
De overeenkomst en de rechten en verplichtingen die zij meebrengt voor partijen heeft slechts effect vanaf de ontvangst door BDS Accountancy van de nodige identificatiegegevens van de cliënt in het kader van de toepasselijke witwaswetgeving

4. Verwerking van persoonsgegevens

BDS Accountancy zal persoonsgegevens verwerken in het kader van de opdracht. BDS Accountancy streeft ernaar persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. BDS Accountancy verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, gevoegd bij de opdrachtbrief en dewelke ook steeds via de homepage van www.bdsaccountancy.be kan worden geconsulteerd. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen. Het privacybeleid beschrijft op gedetailleerde wijze hoe BDS Accountancy, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens. Daar waar BDS Accountancy persoonsgegevens zou verwerken als verwerker (wat eerder uitzonderlijk het geval is), zullen de verwerkersvoorwaarden van BDS Accountancy van toepassing zijn.

5. Annulatie- en opzegregeling

Met betrekking tot de annulatie van opdrachten is er een verschil naargelang het recurrente opdrachten, dan wel het niet-recurrente opdrachten betreft.
A. Recurrente opdrachten
De overeenkomst voor recurrente opdrachten wordt geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekende opzegbrief en dit met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen dewelke ingaat vanaf datum van de poststempel. Als de beëindigende partij in de beëindiging van de opdracht niet uitdrukkelijk vermeldt dat zij de opzegtermijn in acht zal nemen, wordt deze opzegtermijn, tenzij door de partijen anders is overeengekomen, vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan een evenredig deel van de erelonen voor de opzegtermijn die overeenstemmen met de diensten die gewoonlijk door BDS Accountancy worden geleverd voor een volledig boekjaar, of in voorkomend geval, een kalenderjaar.
De cliënt verbindt er zich toe de nog niet gefactureerde, maar reeds verrichte prestaties tot op datum van de effectieve beëindiging van de overeenkomst te vergoeden. 
B. Niet-recurrente opdrachten
Behoudens tegenbewijs (dan geldt de regeling van punt A hierboven) wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt in principe door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties. Indien de cliënt na zijn aanvaarding een niet-recurrente opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, hetwelk schriftelijk dient te gebeuren, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen voor geleverde prestaties en in ieder geval zal een vergoeding van minimum van 25% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledig uitvoering van de opdracht, gevraagd worden, behoudens wanneer deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de dwingende wettelijke bepalingen. De cliënt dient ook de gemaakte kosten voortvloeiende uit verplichtingen die BDS Accountancy reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden. Uitstel van een opdracht zal in principe beschouwd worden als een annulatie van een opdracht.
C. Algemeen
Bij het einde van de overeenkomst worden alle boeken en documenten, die eigendom zijn van de cliënt, ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn mandataris middels het opmaken van een gedateerde en ondertekende inventaris in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Het einde van de opdracht:
– leidt tot de onmiddellijke intrekking van alle mandaten die zijn verleend voor de indiening van de belastingaangiftes in de PB, Ven.B. en btw-aangiftes, neerlegging van de jaarrekening of vertegenwoordiging (bv. elektronisch mandaat voor toegang tot het UBO-register, ….)
– vereist dat de cliënt al zijn boekhoudkundige stukken van BDS Accountancy onmiddellijk
terugneemt. 

6.Uitvoering van de opdracht door BDS Accountancy

BDS Accountancy voert haar opdracht uit in volledige onafhankelijkheid met respect voor de beginselen van de deontologie. Deze hebben betrekking op de verantwoordelijkheid voor het openbaar belang als beroepsbeoefenaar, de integriteit en objectiviteit, alsmede op de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, respect voor de vertrouwelijkheid en de professionaliteit. BDS Accountancy verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren naar beste vermogen, met de nodige beroepsbekwaamheid en een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met inachtname van de op dat moment geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. BDS Accountancy kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van latere wetswijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze bepalingen.
BDS Accountancy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, tekortkomingen of overtredingen die zouden begaan zijn voor haar tussenkomst. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken of indien dit zou voorvloeien uit de aard van de opdracht. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen. De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude. BDS Accountancy is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen die de cliënt of diens aangestelden hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. In het bijzonder is BDS Accountancy niet belast met de fysische controle van de voorraden, noch met het nazicht van de bestellingen en werken in uitvoering. De afwezigheid van opmerkingen vanwege BDS Accountancy waarborgt niet de regelmatigheid noch de juistheid van de door de cliënt verstrekte documenten en gegevens. Als zelfstandig dienstverlener is BDS Accountancy volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. BDS Accountancy zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen. BDS Accountancy zal deze opdracht uitoefenen zonder dat zij onder het gezag van de cliënt staat (geen band van ondergeschiktheid), evenwel met respect voor de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de cliënt. Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen BDS Accountancy en de cliënt, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hem toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen BDS Accountancy en de cliënt.
BDS Accountancy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde die niet in haar onderaanneming of als aangestelde werkzaam is, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. BDS Accountancy kan geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen (bv. notariskosten). BDS Accountancy kan een beroep doen op onderaannemers en deskundigen voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de cliënt nodig is. Voor zover studies of opdrachten betrekking zouden hebben op materies die vreemd zijn aan de professionele opdracht van BDS Accountancy, worden deze studies of opdrachten uitsluitend verstrekt onder de opschortende voorwaarde van bevestiging van een door de cliënt of door BDS Accountancy aangestelde deskundige.
Indien de overeenkomst met meerdere personen tot stand kwam of de cliënt meerdere contactpersonen heeft, zal BDS Accountancy in ieder geval gerechtigd zijn op instructie van de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt te handelen, tenzij anders overeengekomen.
BDS Accountancy zal zich niet mengen in beslissingen van beheer door de cliënt, die als enige verantwoordelijk is voor zijn strategische keuzes en de resultaten die daaruit zouden voortvloeien.

7.Beroepsgeheim en witwassen

BDS Accountancy, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), verbinden er zich toe, in verband met de aan BDS Accountancy toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen. Zij zijn aldus gehouden tot de verplichting van geheimhouding van gegevens die hen uitdrukkelijk of stilzwijgend in de uitoefening van het beroep zijn toevertrouwd en van de feiten met een vertrouwelijk karakter die zij in de uitoefening het beroep zelf hebben vastgesteld.
Het één en ander onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme en andere wettelijke bepalingen zoals deze vermeld in de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur. BDS Accountancy respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten.
Wanneer BDS Accountancy voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers of aangestelden, worden onderaannemers of aangestelden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaard ook de cliënt de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en opdracht te respecteren.

8.Verplichtingen van de cliënt

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht BDS Accountancy van de cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde documenten en informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. De cliënt verbindt er zich toe om elke gebeurtenis die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar (bijv. elk niet-nakomen van een betalingsverplichting, contactgegevens). De cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat BDS Accountancy onderworpen is aan de wetgeving betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme en verbindt er zich toe om onverwijld alle informatie of documenten die gevraagd worden als gevolg van de toepassing van deze wetgeving te bezorgen.
Indien BDS Accountancy hierom verzoekt, zal de cliënt schriftelijk bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn. De cliënt verbindt er zich toe om de BDS Accountancy in kennis te stellen van elk niet nakomen van een betalingsverplichting, en dit vanaf de eerste vervaltermijn, ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser en dit binnen de vijftien (15) dagen na het overschrijden van de vervaltermijn. De cliënt verbindt er zich tevens toe om aan BDS Accountancy volledige en actuele informatie omtrent de uiteindelijke begunstigden mede te delen, alsook BDS Accountancy in kennis te stellen van alle wijzigingen en dit binnen de vijftien (15) dagen nadat de cliënt kennis heeft gekregen van de wijzigingen, zodat desgevallend het UBO-register kan bijgewerkt worden. BDS Accountancy kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de cliënt. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is BDS Accountancy alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te schorten. Zo zal BDS Accountancy ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht, en dit vanaf de eerste vervaltermijn, ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser.
Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de  cliënt of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de cliënt voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan BDS Accountancy kunnen worden doorgerekend. De cliënt verbindt zich ertoe het werk van BDS Accountancy mooi op te volgen en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen en met de door hem verschafte informatie. Zo nodig dient de cliënt onverwijld aangepaste algemene instructies te geven. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting. Voor de bewaring van de hem door BDS Accountancy overgemaakte boekhoudkundige stukken en bescheiden staat de cliënt in, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen. BDS Accountancy mag de stukken, boeken en bescheiden wel gebruiken om de opdracht uit te kunnen voeren en mag ze zodoende ook verplaatsen. De cliënt heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen), drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat ze eigendom zijn van de cliënt.

9.Opschorting of onmiddellijk beëindiging van de opdracht

Onmiddellijke beëindiging
BDS Accountancy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst of een opdracht, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:
– kennelijke schending door de cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden of de opdrachtbrief zoals maar niet beperkt tot het niet betalen van erelonen of voorschotten binnen de betalingstermijn, de gevraagde informatie wordt niet overgemaakt na drie (3) verzoeken van BDS Accountancy;
– omstandigheden die de onafhankelijkheid van BDS Accountancy in het gedrag brengen;
– belangenconflict;
– indien de cliënt BDS Accountancy zou verzoeken haar integriteit, uitvoering conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk zou maken of haar aansprakelijkheid in het gedrang zou brengen;
– ingevolge faillissement, gerechtelijke reorganisatie, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de cliënt.
De ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door BDS Accountancy worden medegedeeld. Naargelang de omstandigheden kan BDS Accountancy haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of aanmaning aan de cliënt, maar zij is hiertoe niet verplicht.
De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De cliënt zal BDS Accountancy alsdan steeds vergoeden voor reeds geleverde prestaties, alsmede gemaakte kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die BDS Accountancy reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. In geval van ontbinding door fout van de cliënt, zal de cliënt in ieder geval een vergoeding van minimum van 25% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledig uitvoering van de opdracht, moeten betalen. De cliënt heeft het recht de overeenkomst of een opdracht, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding te ontbinden in geval van een kennelijke schending door BDS Accountancy van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden of de opdrachtbrief. Hij zal in elke geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan BDS Accountancy. Betwistingen schorten de betaaltermijn niet op. De ontbinding breng de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en ook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.
Opschorting
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van een of meerdere van zijn verplichtingen, bijvoorbeeld bij niet-betaling van de erelonen of voorschot(ten), is BDS Accountancy gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen of uit te stellen tot de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. BDS Accountancy licht de cliënt hierover schriftelijk in. Alle kosten en lasten (met inbegrip van geldboetes en vergoedingen) die voortvloeien uit de schorsing of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. BDS Accountancy is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

10.Intellectuele eigendomsrechten

BDS Accountancy zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de cliënt respecteren. BDS Accountancy zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte stukken behouden. De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van BDS Accountancy kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Deze toegekende rechten zijn op een niet exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door BDS Accountancy ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt.
In geval de cliënt zelf materiaal aanreikt, garandeert de cliënt dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij BDS Accountancy zal vrijwaren voor iedere inbreuk

11.Tarieven en betalingen

Het bedrag van het ereloon van BDS Accountancy wordt vastgesteld in functie van de aard, het belang, de complexiteit, de omvang en de reikwijdte van de opdracht, rekening houdend met de verantwoordelijkheid die BDS Accountancy op zich neemt en met haar bijzondere kwalificaties. Tenzij anders overeengekomen, zijn de erelonen weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer registeruittreksels, overzeese telefoongesprekken, vertalingen, verzendkosten, kosten voor indiening bij relevante overheidsdiensten, verplaatsingskosten, registratierechten, kosten van neerlegging van de jaarrekening bij de NBB, aanmaak eStox aandelenregister, kasboek, dagontvangsten, kosten van bewaring en/of  terugzending van boekhoudstukken enz…. Soms kan BDS Accountancy de cliënt vragen om bepaalde kosten rechtstreeks aan een derde partij te betalen zoals de bij wet vastgelegde kosten van inschrijving/wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en kosten voor de consultatievolmacht op de bankrekening, kosten van vergunningen, Sabam, accijnzen en douane, software kosten. Bij gebreke van betaling zal BDS Accountancy ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van haar opdracht.
Kosten zijn verder verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. BDS Accountancy behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De voorschotten kunnen het jaar nadien ook aangepast worden in functie van de eindafrekening. BDS Accountancy is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren. De facturen van BDS Accountancy zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien BDS Accountancy geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur en diensten geacht aanvaard te zijn door de cliënt. In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.
Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, de nalatigheidsintrest overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties. Onverminderd het voorgaande behoudt BDS Accountancy zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van de onbetaalde bedragen, met een absoluut minimum van tweehonderd vijftig euro (€250,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.
Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van BDS Accountancy verbonden aan de invordering van de schuld (incl. rechtsplegingsvergoeding). Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de cliënt.
Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom. BDS Accountancy dient haar prestaties te factureren aan de cliënt, i.e. haar medecontractant, overeenkomstig artikel 53, §2 W. Btw. BDS Accountancy vestigt er de aandacht op dat in de mate haar prestaties niet enkel het beroepsmatig belang van de cliënt dienen, het uitsluitend aan de cliënt toekomt te oordelen in welke mate deze prestaties haar beroepsmatig belang betreffen en voor aftrek als beroepskost in de zin van artikel 49 W.I.B.’92 in aanmerking komt. In de mate de prestaties de belangen van een bedrijfsleider betreffen, dient de kost door deze te worden terugbetaald aan de cliënt of moet een voordeel van alle aard worden verantwoord op zijn loonfiche, bij gebreke waaraan de belastingadministratie het voordeel van alle aard kan belasten en boetes opleggen. In de mate de prestaties ook belangen van met de cliënt verbonden vennootschappen dienen, worden deze best doorgefactureerd aan deze vennootschappen. Verder kan de btw maar afgetrokken worden in de mate de prestaties verband houden met de btw–plichtige activiteit van de cliënt. Artikel 1, §2 van het KB nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt in dit verband dat wanneer een goed of een dienst bestemd is om gedeeltelijk voor privédoeleinden te worden gebruikt, het recht op aftrek naar verhouding van dat gebruik is uitgesloten. 

12.Na opschorting/beëindiging van de overeenkomst

Wanneer de overeenkomst wordt opgeschort of stopzet, zal BDS Accountancy de cliënt wijzen op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor zij opdracht had gekregen. Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken, bescheiden, elektronische of andere gegevens die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde BDS Accountancy behoudt zich het recht voor om boekhoudstukken naar de cliënt terug te sturen via koerier of aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, op exclusieve kosten en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt die zijn documenten niet ophaalt ondanks voorafgaande kennisgeving door BDS Accountancy. Ook tussentijds kan de cliënt BDS Accountancy steeds verzoeken dergelijke zaken onverwijld uit handen te geven. BDS Accountancy is gerechtigd om de reëel gepresteerde tijd met betrekking tot het afsluiten en het overdragen van het dossier aan de cliënt of een door de cliënt aangeduide derde aan te rekenen.
Een afzonderlijke overeenkomst kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

13.Aansprakelijkheid

BDS Accountancy kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van adviezen die betrekking hebben op materies die vreemd zijn aan de professionele opdracht van BDS Accountancy. De verbintenis is in hoofde van BDS Accountancy in principe een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de cliënt of indien dit ontegenspreekbaar voor zou vloeien uit de aard van de opdracht. De aansprakelijkheid van BDS Accountancy, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag waarop BDS Accountancy recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat BDS Accountancy desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van BDS Accountancy beperkt zijn tot twee (2) maal het factuurbedrag in geval van specifieke opdrachten en voor recurrente opdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf (12) maanden die het schadeverwekkend feit voorafgingen of sedert het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één (1) jaar.
Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.
De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout ingevolge uitoefening door een gecertificeerd accountant van een opdracht die door of krachtens de wet wordt toevertrouwd aan de commissaris of, bij gebrek aan een commissaris, aan een bedrijfsrevisor of aan een gecertificeerd accountant overeenkomstig artikel 24, §1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, een fout of nalatigheid gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden of wanneer de wetgeving of toepasselijke rechtspraak dergelijke beperking niet zou aanvaarden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van BDS Accountancy op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van BDS Accountancy in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen BDS Accountancy twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal BDS Accountancy in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.
Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien BDS Accountancy wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van BDS Accountancy en een derde en/of de cliënt, zal BDS Accountancy ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van BDS Accountancy zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de cliënt. De cliënt zal BDS Accountancy integraal vrijwaren voor diens fouten en tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout. Indien de cliënt de aansprakelijkheid van BDS Accountancy in het gedrang brengt, dient de cliënt alle nodige maatregelen te nemen om BDS Accountancy te vrijwaren voor elke schade die BDS Accountancy hiervoor kan oplopen.
BDS Accountancy is ingeschreven bij Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA) en verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via een collectieve verzekering ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door ITAA overeenkomstig de deontologische normen.

14.Niet-afwervingsbeding

De cliënt verbindt er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na de beëindiging ervan (ongeacht de reden van beëindiging), noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een werknemer, voormalige werknemer of onderaannemer van BDS Accountancy waarmee de cliënt rechtstreeks contact had tijdens de uitvoering van de overeenkomst af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met BDS Accountancy, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van vijftienduizend euro (€ 15.000,00). Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

15.Eindbepalingen

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.
De cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BDS Accountancy. In geval van een overdracht van de overeenkomst, met name ingevolge een overdracht van cliënteel, aan een door het ITAA erkende rechtspersoon, licht BDS Accountancy de cliënt uiterlijk binnen de vijftien dagen na de overdracht schriftelijk in over de volledige gegevens van de overnemer, met inbegrip van zijn inschrijvingsnummer in het openbaar register van het ITAA. De cliënt en BDS Accountancy erkennen en aanvaarden dat de overeenkomst gewoon wordt voortgezet met de overnemer zoals ze oorspronkelijk door partijen werd gesloten. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen (of delen ervan) van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de cliënt en BDS Accountancy, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

16.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen BDS Accountancy en de cliënt.
Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Als dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen BDS Accountancy en de cliënt tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank en de hoven van het arrondissement waar BDS Accountancy haar zetel heeft. Noteer dat wie in het openbaar kwaadwillig onwaarheden over iemand vertelt die BDS Accountancy’s eer of imago kunnen schaden, een inbreuk begaat op het Strafwetboek. Ook publieke beledigingen (al dan niet op social media) kunnen bestraft worden en zo nodig zal BDS Accountancy stappen ondernemen om schadevergoeding of andere maatregelen te bekomen.
Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (Institute of Tax Advisors and Accountants – ITAA) die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in de eerste en laatste aanleg gewezen. Indien u verdere vragen of opmerkingen over deze BDS Accountancy algemene voorwaarden zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via bambi@bdsaccountancy.be.